συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκα

Search Lemma
συμβαίνω
DEFINITION
meet, come to an agreement, correspond; happen, occur, come to pass; turn out in a certain way (+adv.), result
FREQUENCY RANK
154
Part of Speech
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP
Family and Friendship and the Home
English