συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκα

Search Lemma
συμβαίνω
DEFINITION
a ajunge la o înţelegere, a corespunde; a se întâmpla, a avea loc; a se produce într-un anumit fel (+adv.), a reieşi, a rezulta
FREQUENCY RANK
154
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina lichidă
Romanian