στάδιον σταδίου, τό (pl. στάδια and στάδιοι)

Search Lemma
στάδιον
DEFINITION
stadion or stade, the longest Greek unit of linear measure, about 185 meters
FREQUENCY RANK
447
Part of Speech
noun: 2nd declension
SEMANTIC GROUP
Measurements and Numerals
Inglés