πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκα

TEST TRANSLATION
πολεμέω
DEFINITION
حارب/يحارب
FREQUENCY RANK
459
أقسام الكلام
فعل: فعل فيه ترخيم
Arabic