λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην

LEMA DE BUSCA
λύω
DEFINIÇÃO
soltar, libertar; desfazer, destruir
RANQUE DE FREQUÊNCIA
384
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em vogal
Portuguese, International