βούλομαι, βουλήσομαι, βεβούλημαι, ἐβουλήθην

Search Lemma
βούλομαι
DEFINITION
(+infin.) will, wish (to); be willing (to); ὁ βουλόμενος anyone who likes
FREQUENCY RANK
113
Part of Speech
verb: deponent
SEMANTIC GROUP
The Senses and Feelings
English