ἀποκρίνω, ἀποκρινῶ, ἀπεκρινάμην, ἀπεκρίθη

LEMA DE BUSCA
ἀποκρίνω
DEFINIÇÃO
separar, dividir; (méd.) responder, retrucar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
428
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International