πάρειμι

Search Lemma
πάρειμι
DEFINITION
be present, be ready or at hand; (impers.) πάρεστί μοι it depends on me, it is in my power; τὰ παρόντα the present circumstances; τὸ παρόν just now
FREQUENCY RANK
194
Part of Speech
verb: irregular
SEMANTIC GROUP
Humanity and Being
English