οἷος οἵα οἷον

Search Lemma
οἷος
DEFINITION
precum, de felul, asemenea, (exclam.) ce!, cum! ; οἷός τε (+infin.) în stare să; οἷόν τε (+infin.) este posibil să
FREQUENCY RANK
69
PARTE DE VORBIRE
adjectiv: declinarea a I și II-a
Romanian