ὕστερος ὑστέρα ὕστερον

Search Lemma
ὕστερος
DEFINITION
coming after, following (+gen.); next, later; (adv.) ὕστερον afterwards
FREQUENCY RANK
229
Part of Speech
adjective: 1st and 2nd declension
SEMANTIC GROUP
Direction
English