μυρίος μυρία μυρίον

Search Lemma
μυρίος
DEFINITION
countless; μύριοι 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, a countless amount
FREQUENCY RANK
491
Part of Speech
adjective: 1st and 2nd declension
SEMANTIC GROUP
Measurements and Numerals
English