εἰκός εἰκότος, τό

Search Lemma
εἰκός
DEFINITION
likelihood, probability; εἰκός (ἐστι) it is likely (+infin.) →ἔοικα
FREQUENCY RANK
488
Part of Speech
noun: 3rd declension consonant stem
SEMANTIC GROUP
The Mind, Perceiving and Learning
English