Phrygius and Pieria

Fr. 80

           ἂν νέφος αν[        

      εἴτε γὰρ οὐκατ[

           τοῦτ' εἰπεῖν[                                   ]    [

      ἐ]ξ ἐμέθεν τε[                                ]ντα.’     

5         ] ῥα· σὲ δ' οὐ πυλεών     οὐ κά]λυκες, 

      Λ]ύδιον οὐ κα[ίρωμα         ]ι Κάειρ[α]ι  

           λάτριες, οὐκαγ̣[. .].ικο[             ]ς,                  K  

      τ]οῖς ἔπι θηλύτ[ερ]αι.[          ] ἰαίνεσθε         

           ἔξαιτον, πυκι[νοῦ γ]νώματος ἐξ[έ]βαλ[ο]ν· 

10  αἰδοῖ δ' ὡς φοί[νικι] τεὰς ἐρύθουσα παρειάς

           ἔνν]επες ὀφ[θαλμο]ῖς ἔμπαλι κ[ριν]ομέν[ο]ι[ς 

      ]. .[                                ]ε̣ χρήζοιμι [νέ]εσθαι

                                         ]. .[. μετὰ πλ]εόνων.’

                                     ].ε, νόον δ' ἐφ[ρ]άσσατο σεῖο

15                                     ]πατρίδι μαιομένης

                          ]Μυ[όε]ντα καὶ οἳ Μίλητον ἔναι[ον

                    ]η· μούν[ης νηὸν ἐς] Ἀρτέμιδος

                   π]ωλε[ῖσθαι Νη]ληΐδο[ς, ἀλ]λὰ σὺ τῆμος

           βουκτ]ασ[ι]ῶν ἀρ[τὺν πιστο]τέρην ἔταμες,

20  ἔνδει]ξας καὶ Κύπ[ρι]ν ὅτι ῥη[τ]ῆρας ἐκείνου

           τ]εύχει τοῦ Πυλί[ου κρ]έσσονας οὐκ ὀλίγον.

      ]ξεσίαι πολέε[ς γὰρ ἀπ' ἀμφοτέροιο μο]λοῦσαι

           ἄστ]εος ἀπρήκτ[ους οἴκαδ' ἀνῆλθον ὁδούς.

                ].σθ[.]θε.[    

     

Fr. 81

     .     .     .     .     .

             ]κτεαν[ον

              ]δ' ακου[σ

      Φρύ]γιος·

        κατ]ένευσεν[

5             ]ποστρέ[φεται

 

Fr. 80 Harder (= 80 + 82 Pf., = 184 Mass.)
  1-12 init., 7-8 med. P.Oxy. 2212, fr. 4 (a) [image], 
    Trismegistos 59390
  3-22 fin. P.Oxy. 2213 fr. 1 (a+b), 1-2 [image], 
    Trismegistos 59392

  14-21 fin. P.Oxy. 2212, fr. 2 (a+b) [image], Trismegistos 59390
  16-19 med. P.Oxy. 2212, fr. 5, 1-4 [image], Trismegistos 59390
  19-24 init. P.Oxy. 2213, fr. 9, 1-6 [image], Trismegistos 59392
  19-21 med. P.Oxy. 2212, fr. 1 (a), 1-3 [image], 
    Trismegistos 59390

Fr. 81 Harder (= 81 Pf., = 183 Mass.) P.Oxy. 2213, fr. 17, 1-5,
    [imageTrismegistos 59392

This is the love story of Phrygius and Pieria, who were respectively from Myus and Miletus. Though the two cities were at war, the women of Myus were allowed to attend the festival of Artemis at Miletus. Phrygius, the local king, caught sight of Pieria at the festival and imediately fell in love. After sleeping with her, he asked what he might give her. Instead of finery or jewels, she asked for peace between their two towns. What we have is a part of Pieria's blushing request. This episode is also paraphrased by Aristaenetus in his erotic epistle 1.15.16-58. This aition is very clearly a doublet of the earlier account of Acontius and Cydippe.

The large Κ in the right margin of line 7 is a stichometric mark = 1000. These are thought to have been used by scribes to mark running totals of lines copied.

 

Bibliography

Barigazzi, Adelmo. 1976. ‘L'aition di Frigio e Pieria in Callimaco.’ Prometheus 2: 11-17.

Harder, M. Annette. 1993. ‘Thanks to Aristaenetus…’ In Polyphonia Byzantina. Studies in honour of Willem J. Aerts. Mediaevalia Groningana 13, edited by Hero Hokwerda, Edmé R. Smits and Marinus M. Woesthuis, 3-13. Groningen: Forsten.

Fr. 80

πυλεών -ῶνος, ὁ: wreath, headband 5

κάλυξ -υκος, ἡ/ὁ: the shell or pod of plants, a bud; (pl.) earrings shaped like flower cups

Λύδιος -η -ον: Lydian, of Lydia

καίρωμα -ατος, τό: cloth, garment

Κάειρος -α -ον: Carian, of Caria

λάτρις -ιος, ὁ/ἡ: a hired servant, (fem.) handmaiden

θῆλυς -εια -υ: female; soft, delicate

ἰαίνω: heat, to warm, cheer; (+ dat.) take delight in

ἔξαιτος -ον: much asked for, much desired, choice, excellent

πυκνός -ή -όν: close, compact, well put together; (metaph., of the mind) shrewd, wise

γνῶμα γνώματος, τό: a mark, token; opinion, judgement

ἐκβάλλω: throw out, drive out

αἰδώς -όος, ἡ: awe; sense of shame; respect for others 10

φοῖνιξ -ικος: (adj.) purple

ἐρεύθω: make red, stain with red; (intr. in act.) redden, become red

παρειά -ᾶς, ἡ: cheek

ἐνέπω, aor. ἔνισπον: to tell, relate, speak; call, name

ἔμπαλιν: backwards, back, the opposite way; here looking away? turned away? See note in Harder.

       .            .             .           .             .

νόος νόου, ὁ: mind, reason; intellect, thought; purpose, design 14

       .            .             .           .             .

Μυοῦς Μυοῦντος: Myus/ Myous, a city in Caria, a member of the Ionian League.  Originally independent, it later synoecized with Miletus. 16

Μίλητος -ου, ἡ: Miletus, a Greek city in Caria; the leading city of the Ionian League

ναίω: dwell, abide

πωλέομαι: go up and down, go to and fro

τῆμος: then, thereupon

βουκτασία -ας, ἡ: a sacrifice of oxen (= βοοκτασία)

 

ἀρτύς -ύος, ἡ: an arrangement; peace-treaty

πιστός -ή -όν: faithful, trusty

τάμνω: cut, wound cut to pieces, sacrifice; (metaph.) make or bring about a treaty ratified by sacrifice (Ion. and Dor. of τέμνω)

ἐνδείκνυμι -δείξω -δειξα: mark, point out, show that

Κύπρις -ιδος, ἡ: Cypris, an epithet of Aphrodite

ῥητήρ -ῆρος, ὁ: speaker 20

τεύχω: make ready, make, build, work

Πύλιος -α -ον: Pylian, of Pylos (epithet of Nestor)

ἐξεσία -ας, ἡ: a sending out, mission, embassy

βλώσκω μολοῦμαι ἔμολον: go or come

ἀνέρχομαι: go up, go or come back, go or come home again

ἄπρηκτος -α -ον: doing nothing, ineffectual, unprofitable, unsuccessful (Ion. for ἄπρακτος)

Fr. 80

But neither a headband nor earrings5

nor a Lydian garment...nor Carian

handmaidens...

things in which you females take delight,

drove you from your wise judgement.

While your cheeks reddened with shame as with purple (dye)10

you spoke with your eyes looking away(?)...

       .            .             .           .             .

. . . he considered your purpose . . .14

       .            .             .           .             .         

. . .those who lived at Myus and Miletus16

. . . only to go to the temple of Neleid

. . . Artemis, but then you

made a treaty more trustworthy than that made by

sacrifices of oxen, and showed that Cypris makes speakers20

who are not a little better than that man from Pylos.

For many embassies, coming from both towns,

went home again without success.

Article Nav

Suggested Citation

Susan Stephens, Callimachus: Aetia. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2015. ISBN: 978-1-947822-07-8.https://dcc.dickinson.edu/callimachus-aetia/book-3/phrygius-and-pieria