Fr. 84

      Ἦλθες ὅτ' ἐκ Πίσης, Εὐθύκλεες, ἄνδρας ἐλέγξας

                                                                                ]   [

 

Fr. 85

                    ].[.].[

      δ]ήμιον ε[          κατὰ] χρέος.[

           ἵκ]εο Μυσ[    ].[        ]οικ.[

      ἔν]θεν ἀνερχόμε[νος] πάλιν[

5         δῶ]ρον ἀπηναίους ἦλθες ὀρῆ[ας ἄγων·

      ὡς] δέ σ' ἐπὶ ῥήτρῃσι λαβεῖν κα[τὰ πατρίδος εἶπε  

           δῆ]μος, [ἐπ'] ἀφνειοῖς αἰὲν ἀπαγχόμενος,

      πά]ντες ὑπὸ ψηφῖδα κακὴν βάλον· ἣν δ' ἀπὸ [χαλκοῦ

           εἰκόν]α σὴν αὐτὴ Λοκρὶς ἔθηκε [πόλ]ις,

10      . . . .]άσται Τεμεσαῖον ἐπειπ[                     ]ν

           ἔρ]γα μελισσσάων ἀμφισὸλοιτυπ[

      πολλά τε καὶ μακάρεσσιν ἀπεχ[θέα ........]γρ.ι·

           τ]ῷ σφισιν ἐν χαλεπὴν θῆκ[ε .......]ρίην,

      ὅν]τινα κικλήσκουσιν Ἐπόψ[ιον,] ὅστις ἀλιτρούς  

15       αὐγάζειν ἰθαραῖς οὐ δύναται λογάσιν

                                                                               ]νειστη

                                                                                   ] [ 

 

  Fr. 84 Harder (= 84 Pf., = 186 Mass.)
    P.Oxy. 2212, fr. 1(b) 4 [image], Trismegistos 59390
    P.Mil.Vogl. I 18 col. I 37-8 [image] Trismegistos 59371

  Fr. 85 Harder (= 85 Pf., = 187 Mass.)
    1-17 P.Oxy. 2213, fr. 8 (a+b+c+d cum addendis), 1-17
       [image], Trismegistos 59392

    14-15 EM 572, 36 sqq. s.v. λογάδες

  A famous Olympian victor Euthycles was sent as an ambassador to a neighboring city. However, when he returned with an expensive gift the populace thoughτ he had accepted a bribe to betray them, and dishonored his statue. Apollo punished the Locrians as a result. This story has clear affinities with fr. 64 on the tomb of Simonides. According to the Diegesis, this was the final aition in book 3.

   

  Bibliography

  Barigazzi, Adelmo. 1976. ‘L'aition callimacheo di Euticle di Locri.’ Prometheus 2:145-50.

  Fr. 84

  Πίσα, -ας: a city of Elis on the Alpheos near Olympia, and so, Olympia itself.

  Εὐθυκλῆς -εους, ὁ: Euthycles, who was a victor at the Olympic games

  ἐλέγχω: to disgrace, to put to shame, get the better of

  Fr. 85

  ἀνέρχομαι: go up, go or come back, return, go or come home again

  δῶρον, δώρου, τό: gift, bribe 5

  ἀπηναῖος -α, -ον: of a wagon (> ἀπήνη -ης, ἡ: a four-wheeled wagon).

  ὀρεύς -έως, ὁ: mule

  ῥήτρη -ης, ἡ: stipulation, bargain, verbal agreement

  ἀφνειός -όν: rich, wealthy

  ἀπάγχω: strangle, throttle, choke; (pass.) to be choked with anger

   

  ὑποβάλλω: to cast (a vote) secretly

  ψηφίς -ῖδος, ἡ: a small pebble, as used for voting; a vote

  εἰκών -όνος, ἡ: an image, a likeness, statue

  Λοκρίς -ίδος, ἡ: Locris/ Locri/ Lokroi Epizephyrioi, a Greek city-state in southern Italy

         .           .           .           .            .

  μάκαρ -αρος: (masc. adj.) blessed, happy; used substαntivally of the gods 12

  ἀπεχθής -ές: hateful

  ]ρίην: τελεσφορίη, -ης, ἡ has been restored by some editors, but the meaning of this word elsewhere in Callimachus is festival or rite. The meaning here is unclear, and Harder suggests "punishment." D'Alessio has suggested rεstoring ἀλαστο]ρίην = "divine vengeance."

  κικλήσκω: = καλέω, poet. redupl., used only in pres. and impf.

  ἀλιτρός -όν: wicked, sinful

  αὐγάζω: view in the clearest light, see distinctly 15

  ἰθαρός -ά -όν: cheerful, glad

  λογάδες λογάδων, αἱ: whites of the eyes, eyes

  Fr. 85a Harder (= Diegesis I 37-II 8; 1.91 sq. Pf.) P.Mil.Vogl. I 18 col. I 37-44 and II 1-8 [image], Trismegistos 59371

       Ἦλθες ὅτ' ἐκ Πίσης, Εὐθύκλεες, ἄν-

            δρας ἐλέγξας     φη[σὶν] Εὐθυκλῆν

            τὸν Ὀλυμπιονίκην, πεμφθέν-

            τα πρεσβευτὴν καὶ ἀνακάμψαν-

  5        τα οἴκαδε σὺν ἡμιόνοις ἃ εἰλήφει

            δῶρα παρά τινος ξένου, συκο-

            φαντηθῆναι ὡς κατὰ τῆς πόλε-

            [ως εἰλ]ηφότα· ἐφ' ᾧ κατεψήφ[ισα

            αἰκίσασθαι [τ]ούτου τὸν ἀνδριάντα. ἐπεὶ δὲ

  10      λοιμ[]ς ἐπικατ[έ]π[εσ]εν, ἔγνωσαν οἱ πολῖ-

            ται αὐ[το]ῦ παρὰ τοῦ []πόλλωνος ὡς διὰ τὴν

            ἀτιμίαν αὐτο[ῦ π]ροσβέβλητ[αι α]ὐτοῖς.

            τὸ μεν ἄγαλμα τ[οῦ Εὐ]θυκλ[έο]υς κατ' ἴσον

            τῷ τοῦ Διὸς ἐτ[ίμη]σαν, ἔτι δὲ καὶ βω-

  15      μὸν ποιήσαντε[ς. .].τ[.]. .[. .]υ.[.ἱ]σταμέ-

            νου μηνός.

   

  "When you came from Pisa, Euthycles, having

  gotten the better of men."  He says that Euthycles

  the Olympian victor, having been sent out

  as an ambassador and returned 

  home with mules which he received5

  as gifts from a certain guest-friend of his, was falsely

  accused that he had taken them

  against the interests of his city; for which reason they voted

  to mistreat and mar his statue. But when

  a plague came upon them his fellow-citizens10

  learned from Apollo that it was cast upon them

  on account of their dishonor of him.

  Then they honored the statue of Euthycles in the same 

  manner as that of Zeus, and further,  they built 

  an altar . . . at the beginning of the15

  month.

   

  Fr. 84

  when you came from Pisa,  Euthycles, having gotten the better of men

   

  Fr. 85.

  . . . returning from there again

  you came leading wagon-mules as a gift;5

  and when the demos—always choking (with envy) of the rich—

  said that you recieved them through deals against your

  country, they all secretly cast an evil vote. And your bronze statue

  which the town of Locris itself set up . . .

         .           .           .           .            .

  many things hateful to the blessed ones12

  for that reason a harsh (?) was sent to them

  by that one they call Epopsios, who is unable to

  view sinners with a cheerful eye . . .15

  Article Nav

  Suggested Citation

  Susan Stephens, Callimachus: Aetia. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2015. ISBN: 978-1-947822-07-8.https://dcc.dickinson.edu/callimachus-aetia/book-3/euthycles-locrian