ἄν

释义: 
ἄν
释义: 
[(与希求式动词连用)表可能,或(与虚拟式动词连用)表普遍]
词性: 
副词
语义组: 
小品词
词频排序: 
34

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%E1%BC%84%CE%BD