ἄν

Search Lemma: 
ἄν
DEFINITION: 
(ind.) koşul/şüphe; (opt.) olasılık, (pron.pers.) gerçekleşebilir/geçmişte olabilecek bir durumu-isteği gösterir
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zarf
ANLAMSAL ALAN: 
Edatlar
FREQUENCY RANK: 
34

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%84%CE%BD