ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην

释义: 
ἀφαιρέω
释义: 
抓走,取走
词性: 
动词:缩合
语义组: 
拿取与给与
词频排序: 
310