ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην

TEST TRANSLATION: 
ἀφαιρέω
DEFINITION: 
أخذ/يأخذ من ، قطع/يقطع ، نزع/ينزع ، حذف/يحذف
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
الأخذ والإعطاء
FREQUENCY RANK: 
310