ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην

LEMA DE BUSCA: 
ἀφαιρέω
DEFINIÇÃO: 
tirar, livrar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Pegar e Dar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
310