ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην

Search Lemma: 
ἀφαιρέω
DEFINITION: 
a lua de la, a îndepărta
PARTE DE VORBIRE: 
verb: contras
GRUP SEMANTIC: 
A lua şi a oferi
FREQUENCY RANK: 
310