ἀφαιρέω, ἀφαιρήσω, ἀφεῖλον, ἀφῄρηκα, ἀφῄρημαι, ἀφῃρέθην

Search Lemma: 
ἀφαιρέω
DEFINITION: 
ayırmak, uzaklaştırmak, ortadan kaldırmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
Alma ve Verme
FREQUENCY RANK: 
310