φρονέω, φρονήσω, ἐφρόνησα

释义: 
φρονέω
释义: 
思考,意欲 (+不定式); 用心对待…… (+副词和与格)
词性: 
动词:缩合
语义组: 
思想、观察与学习
词频排序: 
448

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89-%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BC%90%CF%86%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1