φρονέω, φρονήσω, ἐφρόνησα

Search Lemma: 
φρονέω
DEFINITION: 
think, intend to (+infin.); be minded towards (+adv. and dat.)
Part of Speech: 
verb: contracted
SEMANTIC GROUP: 
The Mind, Perceiving and Learning
FREQUENCY RANK: 
448