φρονέω, φρονήσω, ἐφρόνησα

Search Lemma: 
φρονέω
DEFINITION: 
düşünmek, ihtiyatlı olmak; (+inf.); (+adv. and dat.) aklında … olmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
Zihin, Algılama ve Öğrenme
FREQUENCY RANK: 
448

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89-%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BC%90%CF%86%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1