τότε

释义: 
τότε
释义: 
当时, 那时; οἱ τότε 彼时之人 (与οἱ νῦν意义相对)
词性: 
副词
语义组: 
时间
词频排序: 
157

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B5