πάθος πάθους, τό

释义: 
πάθος
释义: 
事件,事故,不幸,经历;情感,情绪;状态,情形
词性: 
名词:第三变格法,以σ结尾的词干
语义组: 
感知与情感
词频排序: 
202

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C