πάθος πάθους, τό

Search Lemma: 
πάθος
DEFINITION: 
aşk, acıma; üzüntü, ıstırap; nefret, kin; olay, hadise; deneyim; felaket
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu σ-gövdeli
ANLAMSAL ALAN: 
Duyular ve Hisler
FREQUENCY RANK: 
202

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C