δοκέω, δόξω, ἔδοξα

释义: 
δοκέω
释义: 
想,思考,想像(+宾格和不定式);好像,似乎;(无人称)δοκεῖ μοι 在我看来
词性: 
动词:-ω腭音词干
语义组: 
思想、观察与学习
词频排序: 
71

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%89-%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CF%89-%E1%BC%94%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B1