δοκέω, δόξω, ἔδοξα

Search Lemma: 
δοκέω
DEFINITION: 
(+acc.) -gibi/-miş gibi görünmek, kabul görmek, uygun görünmek, karar vermek; (+inf.) -mek uygun/yararlı görünüyor
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω damaksıl gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Zihin, Algılama ve Öğrenme
FREQUENCY RANK: 
71

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%89-%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CF%89-%E1%BC%94%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B1