δοκέω, δόξω, ἔδοξα

Hasło: 
δοκέω
Definicja: 
uważać, mniemać, przypuszczać, wyobrażać sobie (+ acc. c. inf.); wydawać się, mieć pozory czegoś; (impers.) δοκεῖ μοι wydaje mi się
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Grupa semantyczna: 
Umysł, postrzeganie i uczenie się
Frekwencja: 
71

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%89-%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CF%89-%E1%BC%94%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B1