δοκέω, δόξω, ἔδοξα

Search Lemma: 
δοκέω
DEFINITION: 
think, suppose, imagine (+acc. and infin.); seem, seem good; (impers.) δοκεῖ μοι it seems to me
Part of Speech: 
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP: 
The Mind, Perceiving and Learning
FREQUENCY RANK: 
71