βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην

释义: 
βάλλω
释义: 
投,掷;用……(与格)打……(宾格)
词性: 
动词:-ω流音词干
语义组: 
运动
词频排序: 
409