βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην

LEMA DE BUSCA: 
βάλλω
DEFINIÇÃO: 
atirar, lançar; jogar em, acertar (ac.) com (dat.)
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical em líquida
GRUPO SEMÂNTICO: 
Movimento
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
409