βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην

Search Lemma: 
βάλλω
DEFINITION: 
(acc.) birine fırlatmak, atmak; birini vurmak, darbe indirmek; (dat.) bir şey ile vurmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω akışkan gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Hareket
FREQUENCY RANK: 
409