βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην

Search Lemma: 
βάλλω
DEFINITION: 
Buttare, lanciare; Gettare, colpire (acc.) Con il verbo (dat.)
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in liquida
Gruppo Semantico: 
Movimento
FREQUENCY RANK: 
409