τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην

Search Lemma: 
τρέπω
DEFINITION: 
çevirmek, döndürmek, şeklini değiştirmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω dudaksıl gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Hareket
FREQUENCY RANK: 
432

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%80%CF%89-%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%88%CF%89-%E1%BC%94%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%88%CE%B1-%CF%84%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B1-%E1%BC%90%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B7%CE%BD