τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην

Hasło: 
τρέπω
Definicja: 
obracać, zmieniać kierunek, kierować do; zmusić do ucieczki, pokonać; (pass.) obracać się, kierować się do
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat wargowy
Grupa semantyczna: 
Ruch
Frekwencja: 
432

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%80%CF%89-%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%88%CF%89-%E1%BC%94%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%88%CE%B1-%CF%84%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B1-%E1%BC%90%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B7%CE%BD