τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην

Search Lemma: 
τρέπω
DEFINITION: 
a se îndrepta spre; a pune pe fugă, a înfrânge; (pas.) a fi direcţionat spre
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina labială
GRUP SEMANTIC: 
Mişcare
FREQUENCY RANK: 
432

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%80%CF%89-%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%88%CF%89-%E1%BC%94%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%88%CE%B1-%CF%84%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B1-%E1%BC%90%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B7%CE%BD