τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην

Search Lemma: 
τρέπω
DEFINITION: 
turn, direct towards a thing; put to flight, defeat; (pass.) turn one’s steps in a certain direction, go
Part of Speech: 
verb: -ω labial stem
SEMANTIC GROUP: 
Movement
FREQUENCY RANK: 
432