πάρειμι

Search Lemma: 
πάρειμι
DEFINITION: 
hazır bulunmak, yanına gelmek; yanından geçmek, aşmak, yola devam etmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kuralsız
ANLAMSAL ALAN: 
İnsanlık ve Varlık
FREQUENCY RANK: 
194

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B9