πάρειμι

Search Lemma: 
πάρειμι
DEFINITION: 
be present, be ready or at hand; (impers.) πάρεστί μοι it depends on me, it is in my power; τὰ παρόντα the present circumstances; τὸ παρόν just now
Part of Speech: 
verb: irregular
SEMANTIC GROUP: 
Humanity and Being
FREQUENCY RANK: 
194