εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην

Search Lemma: 
εὑρίσκω
DEFINITION: 
bulmak, keşfetmek, rastlamak, hayal etmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω damaksıl gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Gösterme ve Bulma
FREQUENCY RANK: 
136