εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην

Search Lemma: 
εὑρίσκω
DEFINITION: 
Trovare, scoprire, inventare
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in palatale
Gruppo Semantico: 
Mostrare e nascondere
FREQUENCY RANK: 
136