εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην

Search Lemma: 
εὑρίσκω
DEFINITION: 
find (out), discover, devise
Part of Speech: 
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP: 
Showing and Finding
FREQUENCY RANK: 
136