διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην

Search Lemma: 
διδάσκω
DEFINITION: 
öğretmek, eğitmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω damaksıl gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Zihin, Algılama ve Öğrenme
FREQUENCY RANK: 
315