διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην

Hasło: 
διδάσκω
Definicja: 
uczyć, nauczać
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Grupa semantyczna: 
Umysł, postrzeganie i uczenie się
Frekwencja: 
315