διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην

Search Lemma: 
διδάσκω
DEFINITION: 
insegnare
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in palatale
Gruppo Semantico: 
La mente, la percezione e l'apprendimento
FREQUENCY RANK: 
315