διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην

LEMA DE BUSCA: 
διδάσκω
DEFINIÇÃO: 
ensinar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical palatal
GRUPO SEMÂNTICO: 
Mente, Percepção e Apreensão
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
315