δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην

Search Lemma: 
δέχομαι
DEFINITION: 
almak, toplamak, kabul etmek, -e katlanmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
ANLAMSAL ALAN: 
Aile ve Arkadaşlık ve Ev
FREQUENCY RANK: 
319