δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην

Search Lemma: 
δέχομαι
DEFINITION: 
a accepta; a întâmpina, a binedispune
PARTE DE VORBIRE: 
verb: deponent
GRUP SEMANTIC: 
Familie, prietenie şi casă
FREQUENCY RANK: 
319